Indėlių padėjimo tvarka

Norint padėti indėlį, pirmiausiai reikia tapti asocijuotu kredito unijos nariu.
Jeigu Jūsų įmonė veikia Vilniuje arba Vilniaus, Trakų rajonuose, su įmonės atatinkamais dokumentais atvykstate į uniją, užpildote prašymą dėl narystės  ir  įsigyjate 200 EUR vertės pajų (jis lieka Jūsų nuosavybe, išstodami iš unijos galėsite atsiimti pajų).

Juridinių asmenų narystė

Asocijuotais unijos nariais gali būti šie juridiniai asmenys:

 1. asociacijos;
 2. profesinės sąjungos;
 3. sodininkų bendrijos;
 4. religinės bendruomenės ir bendrijos;
 5. daugiabučių namų savininkų bendrijos;
 6. viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos;
 7. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);
 8. žemės ūkio bendrovės;
 9. individualios įmonės, kurių savininkai yra kredito unijos nariai;
 10. uždarosios akcinės bendrovės, kurių kontrolinį akcijų paketą turi fiziniai asmenys – kredito unijos nariai;
 11. kitos smulkaus verslo įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės statusą.

Labai maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,428,571 mln. eurų.

Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 6,857,142 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 4,857,142 mln. eurų.

Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • įmonės metinės pajamos neviršija 40 mln. eurų;
 • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 27 mln. eurų.

Kredito unijos asocijuotas narys turi susimokėti 30 EUR  vertės stojamąjį mokestį ir taip pat  įsigyti 200 EUR vertės pajų. Juridinio asmens akcininkai, valdantys kontrolinį akcijų paketą (50 procentų plius vieną akciją) taip pat turi būti įstoję į kredito unijos narius.

Juridinis asmuo, norintis įstoti į uniją, turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Valdymo organo (akcininkų, dalininkų, narių arba savininko) sprendimą įstoti į uniją, įsigyti privalomą ir papildomą pajų ir įgalioti juridinio asmens atstovą;
 2. Registravimo pažymėjimo, įstatų ir finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas (individualios įmonės pateikia nuostatų kopiją);
 3. Protokolą arba sprendimą dėl vadovo paskyrimo arba išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro;
 4. Pažymą apie metinį darbuotojų skaičiaus vidurkį, kuris negali viršyti 49 (tik individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės);
 5. Akcininkų sąrašą su nurodytu šiems akcininkams priklausančių akcijų kiekiu (tik uždarosios akcinės bendrovės).
 6. Dokumentą patvirtinantį, kad įmonės buveinė yra Vilniaus miesto, Vilniaus rajono arba Trakų rajono savivaldybės teritorijoje .

Be narių ir asocijuotų narių, indėlius ir kitas grąžintinas lėšas kredito unija turi teisę priimti ir iš Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, tarp jų iš viešųjų įstaigų, kurių dalininkės yra valstybės ar savivaldybių institucijos, Lietuvos Respublikoje įsteigtų asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, profesinių sąjungų organizacijų, labdaros ir paramos fondų, tarptautinių ar užsienio valstybių labdaros ir paramos fondų, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka iš kredito unijos narių nepilnamečių vaikų (įvaikių) ar globojamų vaikų, jeigu bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra kredito unijos narys.

Prašymą tapti asocijuotu unijos nariu rasite čia: