Pranešimas klientams dėl asmens duomenų apsaugos

Mes, LTL Kredito unija, patvirtiname, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis.

LTL Kredito unija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Plačiau ir išsamiau informacija, kaip mes renkame Asmens duomenis, dalijamės jais ir juos saugome, yra išdėstyta LTL Kredito unijos Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politikoje. LTL Kredito unijos Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika.

Ši LTL Kredito unijos Politika skirta informuoti Jus kaip mes unijoje renkame, naudojame ir dalinamės Jūsų pateiktais ar kitaip surinktais Jūsų asmens duomenimis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie jus rinkimą ir naudojimą.

Skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klusimų, nedvejodami susisiekite su mumis.

 

Administracija