Pranešimas

Pranešame, kad 2024 m. balandžio 18 d. 16:00 val. (registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito

unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje, šaukiamas LTL Kredito unijos eilinis visuotinis narių

susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Stebėtojų tarybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Vidaus audito tarnybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Valdybos 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Paskolų komiteto 2023 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5. 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio

tvirtinimas.

6. Pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Nutarimo dėl 2023 m.

pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos priėmimas.

7. Kredito unijos 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8. Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko atšaukimas.

9. Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko rinkimas.

10. Kredito unijos Paskolų komiteto nario rinkimas.

11. Dėl LTL Kredito unijos pertvarkymo į specializuoto banko licenciją turinčią akcinę bendrovę

(toliau – Bankas):

11.1 Susipažinimas ir pritarimas Kredito unijos valdybos parengtam pasiūlymui vykdyti LTL

Kredito unijos pertvarkymą į Banką, Banko veiklos metmenimis, po pertvarkymo

veiksiančio Banko įstatų projektui ir kitiems susijusiems dokumentams.

11.2 Sprendimas dėl LTL Kredito unijos pertvarkymo į Banką.

11.3 Įgaliojimų suteikimas LTL Kredito unijos valdybai atlikti visus reikalingus veiksmus,

susijusius su LTL Kredito unijos pertvarkymu į Banką

Norėdami susipažinti su darbotvarkės klausimų medžiaga ir/ar užpildyti Bendrąjį balsavimo biuletenį

prašome nuo 2024 m. balandžio 8 d. kreiptis į LTL Kredito unijos Klientų aptarnavimo departamento

vadovą Joną Toliušį, elektroniniu paštu: jonas.toliusis@ltlku.lt arba telefonu +370 67120771.

Dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis kredito

unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas bus kviečiamas 2024 m. balandžio 19 d. 16:00 val.

(registracija prasideda 15:30 val.) LTL Kredito unijos patalpose, Sporto g. 18, Vilniuje.

LTL Kredito unijos valdyba