Naujienos

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2023 m. vasario 22 d. įvykusiame LTL Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, taip pat nutarimas [...]

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 28 d. vykusio LTL Kredito unijos pakartotinio neeilinio visuotinio narių susirinkimo metu iš anksto numatytais darbotvarkės klausimais absoliučia balsų dauguma buvo priimti šie sprendimai: Pritarta LTL Kredito unijos įstojimui į Jungtinę centrinę kredito uniją nuo 2023 m. sausio 1 d. ir įgaliojimų valdybai suteikimui suderinti įstojimo sąlygas bei įgaliojimų administracijos [...]

Atnaujinome Privatumo politiką

Gerb. Kliente, Informuojame, kad atnaujinome Privatumo politiką ir pateikiame trumpą santrauką, kuri padės suprasti svarbiausius pokyčius: Patikslinome, kokiais tikslais renkame ir naudojame asmens duomenis bei atnaujinome duomenų gavėjų sąrašą; Papildėme Jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, aprašymą ir asmens duomenų kategorijų sąrašą; Politiką papildėme nuostatomis apie vaizdo stebėjimą ir tiesioginę rinkodarą; Patikslinome duomenų apsaugos pareigūno kontaktinę informaciją. Detalią informaciją apie [...]

INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad , siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas buvo organizuotas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Visi nariai, norėdami išreikšti savo nuomonę viešai paskelbtais visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, turėjo galimybę, gauti išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Savo poziciją iki galutinės susirinkimo datos [...]

Pranešimas apie susirinkimą

PRANEŠIMAS   Pranešame, kad 2022 m. balandžio 15 d. bus organizuojamas eilinis LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas.Siekdami sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Susirinkimo darbotvarkė: Stebėtojų tarybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Vidaus audito tarnybos 2021 m. veiklos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. [...]