LTL Kredito unijos vadovai atsiskaitė pajininkams už 2018 metų veiklos rezultatus

2019 metų kovo 29 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas.
Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė tarybos priežiūrinės veiklos 2018 metais ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą bei tinkamą kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką eigą.  Unijos Vidaus audito tarnybos vadovė Rima Čižienėsavo ataskaitoje pažymėjo, kad kredito unijos reglamentuota vidaus kontrolės sistema leidžia identifikuoti ir vertinti pagrindines rizikas, su kuriomis unija susiduria kasdieninėje veikloje ir kad unijos valdymo organų bei administracijos sprendimai ir veiksmai užtikrina saugią bei patikimą unijos veiklą. Unijos valdybos pirmininkas  Rimantas BusilaValdybos ataskaitoje informavo pajininkus apie LTL Kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką eigą ir pateikė unijos pagrindinių finansinių rodiklių dinamiką;  pažymėtina, kad unijos narių skaičius per ataskaitinius metus išaugo 309 nariais ir metų pabaigai sudarė 1788, unijos nuosavas kapitalas padidėjo beveik penktadaliu. Akcentuota, kad nuo pat veiklos pradžios unijos valdyba vykdė konservatyvią, Lietuvos banko patvirtintomis atsakingo skolinimo nuostatomis  pagrįstą kreditavimo politiką ir  tuo pačiu metu ženkliai suaktyvino savo narių kreditavimo procesą , ko pasėkoje paskolų portfelio dalis turto struktūroje ataskaitiniame laikotarpyje išaugo nuo 66 proc. iki 72 proc. Įgyvendindama Lietuvos banko valdybos patvirtintų Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių nuostatas, unija toliau mažino VVP portfelį , kuris metų pabaigai sudarė 19 proc.  unijos turto dalį .  Apibendrinant LTL Kredito unijos 2018 metų prognostinio balanso bei pajamų, išlaidų plano vykdymo rezultatus, konstatuota, kad pasiektas esminis- teigiamas veiklos rezultatas – 230 tūkst. EUR pelnas. Unijos Paskolų komiteto pirmininkas Bronius Švedas  pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai išaugo paskolų portfelis, sėkmingai išlaikant jo subalansuotą ir diversifikuotą struktūrą  bei išreiškė viltį, kad unijos narių kreditavimas bus sėkmingai plėtojamas ir ateinančiais metais. Unijos administracijos vadovas Jonas Toliušispristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinius kartu su nepriklausomo auditoriaus – „Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės“ išvada, kurioje konstatuota, kad pateiktos susirinkimui finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia LTL Kredito unijos 2018 m. gruodžio 31d. finansinę būklę ir jos 2018 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Taip pat unijos administracijos vadovas pajininkams pateikė pasiūlymą dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos , kurioje numatyta visą paskirstytinąjį pelną nukreipti kredito unijos tvariam kapitalui stiprinti. Susirinkimas patvirtino pateiktą unijos 2019 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
Taip pat LTL Kredito unijos visuotinis narių susirinkimas išrinko Arūno Vitkevičiaus audito individualią įmonę unijos 2019-2020 metų finansinių ataskaitų rinkiniams patikrinti .