INFORMACIJA APIE KARANTININIO REŽIMO SĄLYGOMIS ĮVYKUSĮ  LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

INFORMACIJA APIE KARANTININIO REŽIMO SĄLYGOMIS ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. priėmus nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, vadovaudamiesi šio nutarimo 3.2.3. p. nuostata, kuri reglamentuoja, kad draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai bei 6 p. nuostata, kuri nustatė, kad karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., kredito unijos nariams 2020 m. kovo 16 d. buvo pranešta, kad, LTL Kredito unijos narių susirinkimas pagal jau paskelbtą darbotvarkę numatytoje vietoje ir laiku nevyks ir jis bus vykdomas nuotoliniu būdu. Buvo paprašyta, kad paskelbtais darbotvarkės klausimais kredito unijos nariai balsuotų raštu, užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Visi nariai, pareiškę norą išreikšti savo nuomonę visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais,  turėjo galimybę, kreipiantis į administracijos vadovą J. Toliušį, gauti elektroninėmis ryšio priemonėmis išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais. Išankstinis balsavimas pradėtas vykdyti nuo 2020 m. kovo 16 d. 

Savo poziciją, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, paskelbtais darbotvarkės klausimais, iki 2020 m. kovo 27 d. pareiškė 102 balsavimo teisę turintys LTL Kredito unijos nariai. 

Balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2019 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, Dėl 2019 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, Dėl 2020 m. LTL Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo, Dėl įgaliojimų valdybai suteikimo, Dėl naujos redakcijos LTL Kredito unijos įstatų tvirtinimo. Balsų dauguma kitai 4 metų kadencijai perrinkti šeši Stebėtojų tarybos nariai ir pirmininkas, keturi Valdybos nariai ir Pirmininkas, trys Paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.    

 

Administracijos vadovas