INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad , siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę, LTL Kredito unijos narių visuotinis susirinkimas buvo organizuotas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį.

Visi nariai, norėdami išreikšti savo nuomonę viešai paskelbtais visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, turėjo galimybę, gauti išsamią informaciją visais darbotvarkėje numatytais klausimais.

Savo poziciją iki galutinės susirinkimo datos 2022 m. balandžio 22 d., užpildydami Bendrąjį balsavimo biuletenį, paskelbtais darbotvarkės klausimais, pareiškė 224 LTL Kredito unijos nariai, tai sudarė daugiau, kaip 1/20 balsavimo teisę turinčių narių.

Absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2021 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2021 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, taip pat nutarimas Dėl 2022 m. LTL Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Balsų dauguma buvo išrinktas Valdybos narys atnaujinta Paskolų komiteto sudėtis balsų dauguma išrinkus du naujus narius. Priimtas nutarimas Dėl įgaliojimų valdybai suteikimo, taip pat buvo patvirtinta nauja Atsiskaitymo su LTL Kredito unijos nariais tvarka.

Administracijos vadovas

page1image28283392page1image28285696