INFORMACIJA APIE ĮVYKUSĮ LTL KREDITO UNIJOS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Informuojame, kad 2023 m. vasario 22 d. įvykusiame LTL Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime absoliučia balsų dauguma buvo pritarta Stebėtojų tarybos, Vidaus audito tarnybos, Valdybos ir Paskolų komiteto 2022 m. veiklos ataskaitoms. Buvo priimti nutarimai Dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo, nutarimas Dėl 2022 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, taip pat nutarimas Dėl 2023 m. LTL Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo. Balsų dauguma vietoj atsistatydinusio Stebėtojų tarybos nario buvo išrinktas naujas Stebėtojų tarybos narys. Priimtas nutarimas Dėl sutarties pratęsimo su audito įmone UAB ,,Verslo konsultacijos ir auditas“ atlikti 2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir lėšų limito už suteiktą paslaugą nustatymo, taip pat priimtas nutarimas Dėl LTL Kredito unijos naujos redakcijos įstatų patvirtinimo.

Administracijos vadovas