Vadovai atsiskaitė pajininkams už 2016 metų veiklos rezultatus

2017 metų kovo 31 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas.
Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė tarybos priežiūrinės veiklos 2016 metais ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą.  Unijos Vidaus audito tarnybos vadovė Rima Čižienė savo ataskaitoje pažymėjo, kad kredito unijos reglamentuota vidaus kontrolės sistema leidžia identifikuoti ir vertinti pagrindines rizikas, su kuriomis unija susiduria kasdieninėje veikloje ir kad unijos valdymo organų bei administracijos sprendimai ir veiksmai užtikrina saugią bei patikimą unijos veiklą. Unijos Valdybos pirmininkas Rimantas Busila savo ataskaitoje pateikė unijos pagrindinių finansinių rodiklių dinamiką;  pažymėtina, kad unijos narių skaičius per ataskaitinius metus išaugo 135 nariais ir metų pabaigai sudarė 1339, unijos nuosavas kapitalas padidėjo daugiau  nei penktadaliu. Akcentuota, kad nuo pat veiklos pradžios unijos valdyba vykdė konservatyvią, Lietuvos banko patvirtintomis atsakingo skolinimo nuostatomis  pagrįstą kreditavimo politiką ir  tuo pačiu metu ženkliai suaktyvino savo narių kreditavimo procesą , ko pasėkoje paskolų portfelio dalis turto struktūroje ataskaitiniame laikotarpyje išaugo nuo 30 proc. iki 43 proc. Įgyvendindama Lietuvos banko valdybos patvirtintų Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių nuostatas, unija toliau mažino VVP portfelį , kuris metų pabaigai sudarė 33,9 proc.  unijos turto dalį .  Apibendrinant LTL Kredito unijos 2016 metų prognostinio balanso bei pajamų, išlaidų plano vykdymo rezultatus, konstatuota, kad pasiektas esminis- teigiamas veiklos rezultatas – 183 tūkst. EUR pelnas. Unijos Paskolų komiteto pirmininkas Bronius Švedas  pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai išaugo paskolų portfelis, sėkmingai išlaikant jo subalansuotą ir diversifikuotą struktūrą  bei išreiškė viltį, kad unijos narių kreditavimas bus sėkmingai plėtojamas ir ateinančiais metais. Tuo pačiu pajininkų susirinkimas išrinko naują Paskolų komiteto narį Juozą Brigmaną. Unijos administracijos vadovas Jonas Toliušis pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinius kartu su nepriklausomo auditoriaus – „Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės“ išvada, kurioje konstatuota, kad pateiktos susirinkimui finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia LTL Kredito unijos 2016 m. gruodžio 31d. finansinę būklę ir jos 2016 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Taip pat unijos administracijos vadovas pajininkams pateikė pasiūlymą dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos , kurioje numatyta visą paskirstytinąjį pelną nukreipti kredito unijos tvariam kapitalui stiprinti. Susirinkimas patvirtino pateiktą unijos 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
Valdybos narys Edmundas Tiesnesis pristatė naują LTL Kredito unijos Įstatų redakciją, kurioje atsispindi visi būtini Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo Nr. I-796 pakeitimo įstatymo reikalavimai.
Valdybos narys Vytautas Kupliauskas pristatė valdybos pasiūlymą visuotiniam narių susirinkimui  priimti sprendimą pertvarkyti LTL Kredito uniją į specializuotą banką. Kartu su šiuo pasiūlymu buvo pateiktą išsami informaciją apie siūlomo unijos pertvarkymo į specializuotą banką priežastys, privalumų ir trūkumų analizė, LTL Kredito unijos nario tapimo akcininku tvarka ir sąlygos, specializuoto banko įstatų projektas bei trijų metų veiklos plano metmenys, ir kiti aktualūs dokumentai.
Visuotinis narių susirinkimas pritarė pateiktam pertvarkymo  pasiūlymui ir įpareigojo kredito unijos valdybą parengti visus reikiamus dokumentus ir kreiptis į Lietuvos banką gauti sutikimą vykdyti kredito unijos pertvarkymą .

 

Marketingo ir pardavimų tarnyba