LTL Kredito unijos vadovai atsiskaitė pajininkams už 2017 metų veiklos rezultatus

2018 metų kovo 30 dieną įvyko pakartotinis visuotinis LTL Kredito unijos narių susirinkimas.
Stebėtojų tarybos pirmininkas Albertas Sinevičius  unijos nariams pristatė stebėtojų tarybos 2017 metų veiklos ataskaitą bei konstatavo, kad kredito unijos valdyba ir administracijos vadovas ataskaitiniu laikotarpiu tinkamai informavo stebėtojų tarybą apie unijos veiklos rezultatus, užtikrino stebėtojų tarybos nustatytos ir patvirtintos kredito unijos veiklos ir rizikos valdymo strategijos įgyvendinimą bei tinkamą kredito unijos pertvarkymo į specializuotą banką eigą.  Unijos Vidaus audito tarnybos vadovė Rima Čižienė savo ataskaitoje pažymėjo, kad kredito unijos reglamentuota vidaus kontrolės sistema leidžia identifikuoti ir vertinti pagrindines rizikas, su kuriomis unija susiduria kasdieninėje veikloje ir kad unijos valdymo organų bei administracijos sprendimai ir veiksmai užtikrina saugią bei patikimą unijos veiklą. Unijos administracijos vadovas, valdybos narys  Jonas Toliušis Valdybos ataskaitoje pažymėjo, kad ataskaitinių metų pabaigoje buvo priimtas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimas duoti sutikimą vykdyti LTL Kredito unijos pertvarkymą į specializuotą banką ir pateikė unijos pagrindinių finansinių rodiklių dinamiką; pažymėtina, kad unijos narių skaičius per ataskaitinius metus išaugo 140 narių ir metų pabaigai sudarė 1479, unijos nuosavas kapitalas padidėjo beveik ketvirtadaliu. Akcentuota, kad nuo pat veiklos pradžios unijos valdyba vykdė konservatyvią, Lietuvos banko patvirtintomis atsakingo skolinimo nuostatomis pagrįstą kreditavimo politiką ir tuo pačiu metu ženkliai suaktyvino savo narių kreditavimo procesą, ko pasėkoje paskolų portfelio dalis turto struktūroje ataskaitiniame laikotarpyje išaugo nuo 43 proc. iki 66 proc. Įgyvendindama Lietuvos banko valdybos patvirtintų Kredito unijų investavimo į ne nuosavybės vertybinius popierius taisyklių nuostatas, unija toliau mažino VVP portfelį , kuris metų pabaigai sudarė 25,8 proc.  unijos turto dalį .  Apibendrinant LTL Kredito unijos 2017 metų prognostinio balanso bei pajamų, išlaidų plano vykdymo rezultatus, konstatuota, kad pasiektas esminis – teigiamas veiklos rezultatas – gautas 118 tūkst. EUR pelnas. Unijos Paskolų komiteto pirmininkas Bronius Švedas pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu ženkliai išaugo paskolų portfelis, sėkmingai išlaikant jo subalansuotą ir diversifikuotą struktūrą  bei išreiškė viltį, kad unijos narių kreditavimas bus sėkmingai plėtojamas ir ateinančiais metais. Susirinkimo pirmininkas, Unijos administracijos vadovas Jonas Toliušis pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinius kartu su nepriklausomo auditoriaus – Arūno Vitkevičiaus individualios audito įmonės išvada, kurioje konstatuota, kad pateiktos susirinkimui finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia LTL Kredito unijos 2017 m. gruodžio 31d. finansinę būklę ir jos 2017 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei verslo apskaitos standartus. Taip pat unijos administracijos vadovas pajininkams pristatė nutarimo projektą dėl pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos, kuriame numatyta visą paskirstytinąjį pelną nukreipti kredito unijos tvariam kapitalui stiprinti. Susirinkimas taip pat patvirtino pateiktą unijos 2018 metų pajamų ir išlaidų sąmatą.
Valdybos narys Vytautas Kupliauskas visuotiniam narių susirinkimui pateikė išsamią informaciją apie unijos pertvarkymo į specializuotą banką eigą, paaiškino LTL Kredito unijos nario tapimo banko akcininku tvarką ir sąlygas  bei pristatė specializuoto banko  licencijai gauti būtinų parengti dokumentų sąrašą.

Marketingo ir pardavimų tarnyba