LTL Kredito unija taps specializuotu banku

LTL Kredito unijos visuotinis kredito unijos narių susirinkimas, įvykęs 2017 m. kovo 31 d., pritarė pasiūlymui pertvarkyti LTL Kredito uniją į akcinę bendrovę (specializuotą banką), kuri perims visas pertvarkomos kredito unijos teises ir pareigas bei pradėti pertvarkymo procesą ir įpareigojo kredito unijos valdybą parengti visus reikiamus dokumentus ir kreiptis į Lietuvos banką dėl sutikimo vykdyti kredito unijos pertvarkymą gavimo.

2017-11-20 d. Lietuvos bankas sutiko, kad būtų vykdomas LTL Kredito unija pertvarkymas pagal pertvarkymo plane numatytas gaires.

„ Specializuotam bankui numatytas platesnis įstatymo leidžiamas finansinių paslaugų sąrašas nei kredito unijai ,o persitvarkyti į specializuotą banką siekiančiai kredito unijai keliami aukštesni kapitalo pakankamumo reikalavimai nei kredito unijoms, kurios yra CKU narės, todėl LTL Kredito unija, rinkdamasi pertvarkymo alternatyvą, galės užtikrinti aukštesnį pajininkams, o vėliau savo akcininkams, teikiamų paslaugų saugumo standartą“ – teigia Jonas Toliušis, unijos administracijos vadovas, valdybos narys.

Kredito unija, vykdydama pertvarkymą į specializuotą banką pereinamuoju laikotarpiu, planuoja nenukrypti nuo užsibrėžtų kredito unijos veiklos strategijos krypčių bei siekti užtikrinti veiklos stabilumą ir tęstinumą.

Pagrindiniai pertvarkomos kredito unijos strateginiai tikslai:

  • nuosavo kapitalo bazės stiprinimas;
  • kreditavimo proceso analizės ir valdymo stiprinimas;
  • veiklos rizikos valdymo sistemos tobulinimas;
  • veiklos efektyvumo (pelningumo) didinimas;
  • valdymo ir kontrolės stiprinimas;
  • personalo kompetencijos ir profesinių įgūdžių stiprinimas;
  • patrauklumo ir konkurencingumo didinimas.

Pertvarkoma LTL Kredito unija planuoja išlaikyti optimalų rizikos lygį, kad netikėti pokyčiai ekonominėje aplinkoje, rinkos kintamųjų svyravimai, netikėti įvykiai vidaus procesuose ir sistemose nesukeltų pavojaus stabiliai unijos veiklai, nesutrikdytų pasitikėjimo unija ir unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.

Jonas Toliušis pažymėjo, kad dabartiniai nariai (pajininkai) LTL Kredito unijos turi dvi galimybes:

  • tapti po kredito unijos pertvarkymo veiklą tęsiančios akcinės bendrovės (specializuoto banko) akcininkais;
  • atsisakyti tapti po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės (specializuoto banko) akcininkais. Su šiais pajininkais kredito unija atsiskaitys įstatymo nustatyta tvarka.

Dabartiniai LTL Kredito unijos nariai, nebenorėdami tęsti narystės pertvarkomoje kredito unijoje taip pat gali kredito unijos valdybos sutikimu perleisti savo pagrindinį ir (ar) papildomą pajų kitiems asmenims. Pajaus perleidimui taikomos kredito unijos įstatuose nustatytos taisyklės.

Atsižvelgiant į atliktos unijos narių apklausos rezultatus, tikėtina, akcininkais taps apie 90 proc. dabartinių pajininkų.

LTL Kredito unija, siekia tinkamai pasirengti pertvarkymui į specializuotą banką, sukaupti reikiamą kapitalą. Kredito unija neskubės kuo greičiau tapti specializuotu banku, bet tikslingai tam rengsis.
Numatoma , kad unija kaip specializuotas bankas galėtų pradėti savo veiklą jau 2021 metais.

 

Marketingo ir pardavimų tarnyba